Çelişkili Kavramlar: Ulus, Millet, Halk, Toplum, Etnik

Yurttaşların kendilerini en iyi ifade edebildikleri dilde savunma hakkını tanıyan yasa değişikliğinin yapıldığı meclis oturumunda Birgül Ayman Güler’in “Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz.” çıkışının ardından yurttaşların tümüne verilecek adlar ve etnik kökenler sorunu polemiğe dönüşmüştü. Bu yüzden ırkçılık tartışmalarının yaşandığı bu ortamda kitlelere ne şekilde hitap edilebileceğini etimolojik sözlük sayesinde kendimiz seçebiliriz:

Ulus: Moğ ulus kağan ailesinin her bir üyesine tahsis edilen ülke, devlet, pay .

● Nihai kökeni muhtemelen Türkçe olmakla birlikte Türkiye Türkçesine Moğolcadan alındığı muhakkaktır.

1300-1800 [TTü] göçebe aşireti, Türkmen kavmi

1945 [TTü] millet (Fr nation karşılığı)

Millet: Ar milla  ملّة [#mll mr.] din, mezhep, bir din veya mezhebe mensup cemaat ~ Aram məllā מלא dil (language)< Aram #mll מלל konuşmak

● Sözcüğün özgün anlamı muhtemelen “aynı dili konuşanlar” olduğu halde “aynı dini töreye bağlı olanlar” anlamı ağır basmış ve Türkçede 19. yy sonuna dek bu anlamda kullanılmıştır. Fr nation karşılığı olan yeni anlamı Türkçede türemiş ve Türkçeden modern Arap dillerine aktarılmıştır.

<1300 din, mezhep, bir din veya mezhebe mensup cemaat

1876 ümmet, kavim, cemaat

Halk: Ar χalk خلق [#χlk] herhangi bir insan topluluğu, ahali (= Aram χelkā חלקא pay etme; pay, bölük, kısım < Aram#χlk חלק pay etme, bölme ) → halk2

● #χlk kökünün “pay etme” anlamı Arapçada mevcut değildir. Aramice sözcük EYun dēmos (1. pay, bir yana ayrılan kısım, 2. halk, ahali) deyiminin tam karşılığıdır.

<1300

Toplum: Tü toplu mecmu +Im → top1

● Sıfata eklenen +Im ekinin işlevi belirsizdir.

1942 [YTü] cemiyet

Etnik: Fr éthnique ulusal, kavimsel EYun ethnikós εθνικός a.a. < EYun éthnos έθνος ulus, kavim +ikos → etno+

1943

~~~~Ve en kapsayıcı ve önyargısız olduğunu düşündüğüm kelime,

Yurttaş:   1935 [YTü] < Tü yurt +dAş → yurt:

735 [ETü] yurt çadır, oba, konaklama yeri

1300 [KTü] ikamet edilen yer, vatan

Advertisements
This entry was posted in AKP, CHP, kurdish, Turkey. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s